GÜncel

:

Pera Hukuk / İş Hukuku

30 Yıldan Fazla Çalışma

Eksik Ödenen Emekli İkramiyeleri İçin Emsal Karar.   1. Sayfa   2. Sayfa   3. Sayfa ...

Fazla Çalışma Ücreti

  - Fazla çalışma ücreti MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü  madde hükmüne göre denkleştirme e...

İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;   a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,   b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğe...

İş Sözleşmesinin Geçersiz Nedenle Feshinin Sonuçları

  Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları MADDE 21. - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu ü...

İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

MADDE 24. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:   I. Sağlık sebepleri:   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için ...

İş Sözleşmesi Türleri

İş Sözleşmesi Türleri  - Tanım ve Şekil MADDE 8. - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.   Süresi bir yıl ve daha fa...


ContentE Müvekkil Girişi: